Regulamin paczek

REGULAMIN PACZEK

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług transportowych.
1.2. Poprzez „Firmę” rozumie się podmiot świadczący usługi przewozu tj. właściciel strony www.tps-trans.com
1.3. Poprzez „Usługę” rozumie się usługę transportu świadczoną przez Firmę.
1.4. Poprzez „Nadawcę” rozumie się podmiot nadający przesyłkę. Nadawca może także uiszczać opłatę za Usługę. Nadawca może być także Zleceniodawcą.
1.5. Poprzez „Przesyłkę” rozumie się przedmiot lub przedmioty - towar lub towary będące przedmiotem transportu w ramach świadczenia Usługi.
1.6. Poprzez „Odbiorcę” rozumie się podmiot odbierający Przesyłkę, czyli podmiot, do którego Przesyłka zostaje dostarczona. Odbiorca może także uiszczać opłatę za Usługę. Odbiorca może być także Zleceniodawcą.
1.7. Poprzez „Zleceniodawcę” rozumie się podmiot zlecający Firmie Usługę transportu Przesyłki. Zleceniodawca może być również Nadawcą i/lub Odbiorcą. Zleceniodawca może także uiszczać opłatę za Usługę.

 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
2.1. Podpisanie Listu przewozowego, słowne lub pisemne zawarcie umowy dotyczącej transportu przez Zleceniodawcę/Nadawcę//Odbiorcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści poniższego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia poniższego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

3. WYŁĄCZENIA Z PRZEWOZU
Z przewozu wyłącza się:
- Przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
- Przedmioty, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportu drogowego,
- Przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
- Przesyłki zawierające zwierzęta,
- Przesyłki zawierające substancje w stanie płynnym,
- Przesyłki zawierające farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz inne wyroby chemiczne w stanie płynnym lub stałym,
- Przesyłki zawierające szkło, ceramikę i podobne (wyjątek: poinformowanie Firmy w czasie składania zamówienia na Usługę oraz jedynie na odpowiedzialność Zleceniodawcy/Nadawcy/Odbiorcy,
- Przesyłki zawierające alkohol (w tym m.in piwo 0%), narkotyki, wyroby tytoniowe, lekarstwa w każdej postaci, środki dopingujące, strzykawki podskórne wraz z igłami, środki psychotropowe itp.,
- Przesyłki zawierające niebezpieczne narzędzia,
- Przesyłki zawierające pornografię,
- Przesyłki zawierające prochy, zwłoki i szczątki ludzi lub zwierząt,
- Przesyłki zawierające, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, dokumenty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, obligacje itp.,
- Przesyłki zawierające rzeczy łatwo psujące się,

Inne przesyłki, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę lub Zleceniodawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości czterokrotnej kwoty należnej firmie z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
4.1. Zamówienie Przesyłki odbywa się po złożeniu zgłoszenia przez jeden z następujących kanałów: rozmowa osobista z pracownikiem Firmy, rozmowa telefoniczna z pracownikiem Firmy, SMS, e-mail, Facebook, formularz na stronie www.
4.2. Przesyłka jest odbierana ze wskazanego adresu. W Polsce odbiór następuje w dni robocze, w Szwecji w dniach: sobota-poniedziałek.
4.3. Przesyłki dostarczane są w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą/Odbiorcą.
4.4. Zasadą jest doręczanie przesyłki do rąk własnych Odbiorcy lub osoby trzeciej przez niego wskazanej.
4.5. Przesyłki dostarczane są tylko pod wskazany adres zawierający ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz telefon kontaktowy. Nie dostarcza się przesyłek w miejsca nieposiadające wymienionej specyfikacji.
4.6. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku, gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłka jest przechowywana przez okres 14 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca/Zleceniodawca/Odbiorca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, przesyłka może zostać przekazana do zniszczenia, kosztami zostanie obciążony rzeczywisty właściciel przesyłki.
4.7. Nadawcę/Zleceniodawcę/Odbiorcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca/Zleceniodawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy i braku kontaktu telefonicznego, przedstawiciel Firmy ponowi dostarczenie przesyłki w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą/Odbiorcą po nawiązaniu kontaktu.
4.9. Na wniosek Odbiorcy, Nadawcy lub Zleceniodawcy, Firma może dodatkowo, odpłatnie, świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany adres.
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi przewozu Przesyłek, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Firmę dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.7.
4.11. Firma może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
Niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
Nieodpowiedniego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
Gdy istnieje podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

5. OPAKOWANIE PRZESYŁKI
5.1. Nadawca jest obowiązany przekazać Firmie Przesyłkę bez ubytków lub uszkodzeń w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i dostarczenie.
5.2. Przesyłka powinna być zapakowana w karton tekturowy o kształcie prostopadłościanu, zaklejony taśmą w sposób niepowodujący odkształceń.
5.3. Dopłacie 50 SEK podlegają Przesyłki niestandardowe tj. Przesyłki o kształcie owalnym, kulistym, cylindrycznym (np. tuba) lub odbiegającym od prostopadłościanu (np. zniekształcony karton, o nierównych krawędziach (np. walizki, torby, worki), z wystającymi elementami. Dopłacie 50 SEK podlegają także Przesyłki owinięte stretchem, folią lub innym materiałem utrudniającym przesuwanie.
5.4. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać Firmie w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
Zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem,
Odpowiednio wytrzymałe,
Opisane tj. zaopatrzone w informację zawierającą adres dostawy zawierający ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, danych personalnych Odbiorcy oraz jego telefonu kontaktowego,
Uniemożliwiające dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
Opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół”, "Uwaga szkło",
Pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.5. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.
5.6. Firma przewozowa nie zapewnia materiałów do przygotowania przesyłki do transportu.

6. NADANIE PRZESYŁKI
6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie potwierdzenia odbioru towaru wydawanego przez pracowników Firmy lub firmy kurierskiej (np. DHL, DPD, FedEx itd.), której zlecimy wykonanie usługi odbioru Przesyłki od Nadawcy w celu przewiezienia do siedziby Firmy.
6.2. Firma oraz firma kurierska w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.3. Jeżeli zachodzi taka konieczność Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartość Przesyłki lub sposobu jej zabezpieczeń.
6.4. Wykazanie niezgodności stanu faktycznego Przesyłki stanowi podstawę do odmowy jej przyjęcia do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych podczas składania i potwierdzania zamówienia.
6.5. Firma transportowa informuje, iż w przypadku kontroli przez służby porządkowe tj. Policja, Służba Celna itp. może nastąpić otwarcie Przesyłki na polecenie wymienionych służb. W przypadku stwierdzenia zawartości w Przesyłce przedmiotów niezgodnych z Regulaminem i/lub deklarowaną zawartością wszelkimi karami pieniężnymi/grzywnami zostaje obłożony Zleceniodawca.

7. OZNACZENIE PRZESYŁKI
7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce dokładny adres tj. imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, ulicę i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto, telefon kontaktowy. Adres musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń.
7.2. W przypadku błędnego podania wymaganych informacji przez Nadawcę, Zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z ustaleniem poprawnego adresu i/lub dostarczeniem przesyłki pod prawidłowy adres.

8. ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI
8.1. Przyjęcie przez Firmę Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
8.2. Firma ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.
8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami Firma podejmuje kontakt z Nadawcą/Zleceniodawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

9. USZKODZENIE PRZESYŁKI
9.1. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Firmie dotyczące uszkodzenia przesyłki.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Firma ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
10.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 10.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy lub Zleceniodawcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, niewywołanych winą Firmy albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Firmy zdarzenia.
10.3. Firma nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
Przesyłka została źle zaadresowana,
Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
Jest brak kontaktu telefonicznego/mailowego z Nadawcą/Odbiorcą/Zleceniodawcą,
Zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
Waga lub wymiary Przesyłki nie zgadzają się z danymi deklarowanymi.
10.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy, Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
10.5. W razie, gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Firma nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
10.6. Odpowiedzialność Firmy za pobrane od Nadawcy/Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.
10.7. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

 

Dane kontaktowe

Galeria

Please publish modules in offcanvas position.